Zmiany klimatu? Co to jest?

To niezwykłe ile razy w ciągu dnia ludzie rozmawiają ze sobą o pogodzie! Właściwie od tego zaczynamy nasz dzień: komunikat w radiu, rzut oka na termometr za oknem. Ale pojęcie pogody to nie to samo co klimat. Badaniem klimatu zajmuje się nauka zwana klimatologią, a klimat (z gr. klíma – strefa) to ogół zjawisk pogodowych na danym obszarze w okresie wieloletnim. Ustalany na podstawie najczęściej pomiarów temperatury, opadów atmosferycznych i wiatru, zazwyczaj w okresie ok. 30-letnim. Na Ziemi klimat kształtują trzy podstawowe procesy: obieg ciepła, obieg wody i krążenie powietrza.

Klimat, jak wszystko wokół nas, ulega ciągłym przemianom. Do ich przyczyn zaliczamy: procesy naturalne i działalność człowieka. Drobne zmiany natężenia promieniowania słonecznego czy wybuchy wulkanów, które mogą wtłoczyć do atmosfery pył odbijający z powrotem w kosmos ciepło dostarczane przez słońce, to przykłady procesów naturalnych.

Działania człowieka powodujące zmiany klimatu to przede wszystkim nasilenie tzw. efektu cieplarnianego. Normalnie bez efektu cieplarnianego czyli zatrzymywania na planecie ciepła przez powłoki gazów (atmosferę) wokół niej – życie na Ziemi byłoby niemożliwe. Problem w tym, że tempo rozwoju przemysłu, dodaje do atmosfery gazy cieplarniane w ilości i czasie zupełnie odbiegających od normy. Odpowiedzialnymi za wzmocniony efekt cieplarniany są nadmiernie emitowane: dwutlenek węgla, metanu i podtlenek azotu. Uwalniane do atmosfery miliardy ton dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych potrzebnych do produkcji energii i transportu to główne źródło tego zjawiska. Kolejnym są emisje metanu i podtlenku azotu, które powstają m.in. przy uprawach i hodowli bydła. Hodowla zwierząt odpowiedzialna jest za 18% globalnych emisji gazów cieplarnianych, to więcej niż procentowy udział transportu, który stanowi 14% globalnych emisji.

Skutkiem wzmocnionego efektu cieplarnianego jest wzrost temperatury na Ziemi. Widocznym tego znakiem są coraz częstsze kataklizmy pogodowe, podnoszący się poziom mórz, topniejące lodowce i długotrwałe susze, pożary i powodzie.

Działania zapobiegające zmianom klimatu, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz przygotowania adaptacyjne do tych zmian wymagają współpracy rządów, sektora prywatnego i społecznego. Jeśli ich nie podejmiemy zmieniający się klimat będzie powodował coraz bardziej kosztowne szkody dla środowiska, społeczeństwa i gospodarki.

Powyższy tekst pochodzi z publikacji „Globalne ostrzeżenie: zmiany klimatyczne a dobrostan zwierząt hodowlanych”
www.klubgaja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.