Artykuły oznaczone tagiem ‘Klub Gaja’

Proponowane cele i strategie zmniejszenia produkcji i spożycia mięsa

W świetle aktualnych brytyjskich i unijnych celów redukcji emisji GHG, które być może będzie należało zaostrzyć z uwagi na nowe dane naukowe, Compassion in World Farming uważa, że Unia Europejska i inne rozwinięte kraje o wysokich dochodach powinny w ciągu nadchodzącej dekady (tj. do roku 2020): zredukować produkcję i spożycie mięsa i mleka o jedną […]

Dlaczego intensywna produkcja zwierzęca nie rozwiązuje problemu

Niektórzy agronomowie proponują intensyfikację produkcji zwierzęcej w celu zwiększenia wydajności w przeliczeniu na liczbę zwierząt, co ma zmniejszać emisje GHG na jednostkę produktu. Compassion in World Farming uważa tę intensyfikację za strategię z gruntu błędną z punktu widzenia powstrzymywania zmian klimatycznych, jak również ze względu na dobro środowiska i zwierząt. Byłaby ona również etycznie i […]

Dlaczego ograniczenie produkcji mięsa i mleka jest niezbędne

Strategie redukcji emisji GHG związanych z hodowlą zaproponowane przez Międzyrządowy Panel ws. Zmian Klimatycznych zdołają obniżyć emisje prawdopodobnie tylko o niespełna 20%. Strategie te obejmują ponowne zalesienia, odtworzenie gleb bogatych w węgiel, bardziej ostrożne i wybiórcze stosowanie nawozów oraz utylizację gnojowicy. Środki takie są z pewnością konieczne, ale nie mają szansy doprowadzić do znacznej redukcji […]

Dieta oparta na produktach zwierzęcych a globalne ocieplenie

Produkcja mięsa i przetworów mlecznych odpowiada za 13,5% ogółu emisji w 25 państwach UE. W Wielkiej Brytanii mięso i przetwory mleczarskie odpowiadają za 8% krajowych emisji, podczas gdy owoce i warzywa za 2,5%. Rzeczywisty wpływ produkcji mięsa i mleka w Europie na globalne ocieplenie jest jeszcze większy niż sugerują powyższe liczby, jeśli uwzględnimy ważne pośrednie […]

Oddziaływanie uprzemysłowionej produkcji zwierzęcej na środowisko

Hodowla żywego inwentarza na mięso, mleko i jaja zużywa istotną część światowych zasobów. Jedna trzecia gruntów ornych na świecie jest zajmowana przez uprawy paszowe; przeszło 90% światowej soi oraz 60% kukurydzy i jęczmienia uprawia się na paszę dla zwierząt. Jedną z głównych przyczyn emisji CO2 i zaniku bioróżnorodności jest karczowanie i wycinanie lasów. W Ameryce […]

Zmiany klimatu a dobrostan zwierząt hodowlanych

Hodowla zwierząt jest odpowiedzialna za 18% światowych emisji gazów cieplarnianych (GHG*) pochodzących z działalności człowieka, mierzonych za pomocą równoważnika CO2. Jest to więcej niż procentowy udział transportu odpowiedzialny za 14% globalnych emisji GHG. Większość z tych 18% stanowią emisje podtlenku azotu oraz metanu pochodzące z nawozu zwierzęcego, emisje metanu z procesów trawiennych zwierząt oraz podtlenku […]

O zagrożonych gatunkach ryb

Jednym z głównych zagrożeń dla przetrwania niektórych ryb są połowy przerastające możliwości samoodtwarzania się ich zasobów. Zwykle są one nielegalne, ale bywa, że na takie rabunkowe połowy jest przyzwolenie władz danego kraju. Wg danych Organizacji do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa FAO (ONZ) wynika, że 75% światowych łowisk jest eksploatowana w pełni lub nadmiernie, a część […]

Reforma europejskiego rybołówstwa

Dziesięciolecia intensywnych połowów w europejskich akwenach doprowadziły do dramatycznego spadku liczebności populacji ryb. Obecnie ocenia się, że 88% wszystkich zbadanych gatunków ryb jest nadmiernie eksploatowanych, a prawie jedną trzecią odławia się powyżej biologicznie bezpiecznego limitu, co zagraża wręcz ich przetrwaniu.