SLA/MND Poradnik- Prawo

Wielu chorych i ich opiekunów musi, niestety, borykać się z nie tylko z ciężką chorobą, ale także z problemami finansowymi, ponieważ nie da się ukryć, że pomoc dla chorych na SLA jest niezwykle kosztowna. Z tego powodu chcieliśmy Państwu dać kilka praktycznych wskazówek, jak w prosty sposób np. uzyskać ulgę podatkową czy dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego.

Na kolejnych stronach tego poradnika znajdziecie Państwo informacje o tym jak przebrnąć przez formalności urzędowe i otrzymać zasiłek i dodatek pielęgnacyjny, ulgi podatkowe, kartę parkingową oraz dofinansowanie do zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych (chodziki, wózki itp.), likwidacji barier funkcjonalnych (dostosowanie łazienki, zakup windy, komputera do komunikacji itp.), turnusów rehabilitacyjnych. Ponadto zamieszczone zostały porady, jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności. Niestety, z powodu bardzo skomplikowanego prawa dotyczącego przyznawania rent ograniczyliśmy ilość porad rentowych.

Zamieszczamy na wstępie niniejszego rozdziału Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych, uchwaloną przez Sejm RP, abyśmy przede wszystkim mieli świadomość, że mamy niezbywalne prawo do żądania realizacji naszych praw, uprawnień i przywilejów, a odpowiednie instytucje obowiązek wspierania nas w tych działaniach. Nie bójmy się upominać o swoje prawa i nie pozwólmy by traktowano nas jak natrętnych petentów!

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 sierpnia 1997 r.
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.
(M.P. z dnia 13 sierpnia 1997 r.)

§ 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji.

Sejm stwierdza, iż oznacza to w szczególności prawo osób niepełnosprawnych do:

1 ) dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym,

2 ) dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny,

3 ) dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną,

4 ) nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej,

5 ) pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych,

6 ) pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga – prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych,

7 ) zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym,

8 ) życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym:

– dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej,

– swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu,

– dostępu do informacji,

– możliwości komunikacji międzyludzkiej,

9 ) posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania z nim wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,

10 ) pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.

§ 2. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzając, iż powyższe prawa wynikają z Konstytucji, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, aktów prawa międzynarodowego i wewnętrznego, wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i władze samorządowe do podjęcia działań ukierunkowanych na urzeczywistnienie tych praw.

§ 3. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do składania corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, informacji o podjętych działaniach w celu urzeczywistnienia praw osób niepełnosprawnych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Powyższy tekst jest fragmentem poradnika „Poradnik dla Chorych na SLA/MND”.
Pełną wersję poradnika można pobrać na stronie: www.mnd.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.