SLA/MND Poradnik- Pomoc finansowa

Jej udzielenie jest warunkowane od wysokości dochodu na osobę w rodzinie. Formy pomocy materialnej świadczone w OPS:

Zasiłek stały przysługuje osobie niezdolnej całkowicie do pracy jeżeli jej dochód i dochód na osobę w rodzinie (jeżeli pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym) jest niższy od kryterium określonego w ustawie.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i jeżeli dochód jest niższy od określonego w ustawie.

Zasiłek celowy lub specjalny zasiłek celowy może być przyznany na zaspokojenie konkretnej potrzeby (np. zakup leków, środków higienicznych) nawet w sytuacji przekroczenia dochodu w szczególnie trudnych, uzasadnionych przypadkach.

UWAGA: aktualne kryterium dochodowe wynosi:

dla osoby samotnie gospodarującej – 470 zł m-nie

dla osoby w rodzinie – 351 zł m-nie

Zasiłek pielęgnacyjny – jest wypłacany przez OPS-y lub w Urzędzie Gminy. Jedynym warunkiem jego uzyskania jest posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności i złożenie odpowiedniego wniosku. Jest świadczeniem niezależnym od dochodu.

Ponadto OPS-y mają obowiązek udzielania specjalistycznego poradnictwa, w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego osobom i rodzinom, które wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych – bez względu na posiadany dochód.

I na koniec ważna informacja:

PAMIĘTAJMY, że od każdej decyzji, orzeczenia czy rozstrzygnięcia w naszej sprawie, jeżeli uważamy je za wadliwe, niesprawiedliwe, krzywdzące – zawsze możemy się odwołać.
Organ odwoławczy powinien być określony w każdej decyzji!

mgr Małgorzata Brzózka, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej;
Dignitas Dolentium

Powyższy tekst jest fragmentem poradnika „Poradnik dla Chorych na SLA/MND”.
Pełną wersję poradnika można pobrać na stronie: www.mnd.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.