SLA/MND Poradnik- Jak otrzymać orzeczenie do celów rentowych

To krótkie opracowanie sporządziliśmy na podstawie ubiegania się o orzeczenie w ZUS. W przypadku innych instytucji procedura jest podobna. Pierwszą instancją orzekającą w ZUS jest lekarz orzecznik.

Najpierw musimy złożyć wniosek do lekarza orzecznika o wydanie orzeczenia o niezdolności do pracy (druk jest dostępny w każdym oddziale terenowym ZUS). Formularz wniosku zawiera nie tylko rubryki dotyczące naszych szczegółowych danych personalnych, ale również historii choroby.

Niezbędne są również zaświadczenia, które zostaną dołączone do wniosku:

zaświadczenie z miejsca pracy zawierające informację o charakterze, rodzaju i miejscu pracy,

zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza prowadzącego, czyli w przypadku chorych na SLA będzie to lekarz neurolog, który się nami zajmuje; dokument ten musi być wystawiony nie dłużej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku o wydanie orzeczenia o niezdolności do pracy;, wszelką dokumentację medyczną lub rentową potwierdzającą stan naszego zdrowia np. poprzednie orzeczenie, kartę szpitalną.

Na podstawie przeprowadzonego badania oraz przedstawionej we wniosku dokumentacji, lekarz orzecznik ZUS wydaje orzeczenie o niezdolności do pracy lub odmawia jego wydania. Jeśli decyzja jest pozytywna, lekarz orzecznik określa osobę jako:

całkowicie niezdolną do pracy oraz samodzielnej egzystencji – niezdolność do samodzielnej egzystencji orzekana jest wówczas, jeśli stopień naruszenia sprawności organizmu powoduje konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych;

całkowicie niezdolną do pracy – czyli osobę, która (zgodnie z brzmieniem Ustawy o emeryturach i rentach z FUS, DZ.U. 04.39.353 z późniejszymi zmianami) utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy;

częściowo niezdolną do pracy –tzn. osobę, która w znacznym stopniu utraciła zdolność wykonywania pracy, zgodnej z poziomem posiadanych przez nią kwalifikacji.

Jeśli decyzja lekarza orzecznika jest negatywna, przysługuje nam prawo do odwołania. Składamy wtedy odpowiedni wniosek do właściwej placówki ZUS, do której zgłosiliśmy się chcąc uzyskać takie orzeczenie, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji lekarza orzecznika. Komisja lekarska ZUS ma 14 dni na wydanie ostatecznej decyzji, od której możemy się odwołać jedynie na drodze sądowej.

Powyższy tekst jest fragmentem poradnika „Poradnik dla Chorych na SLA/MND”.
Pełną wersję poradnika można pobrać na stronie: www.mnd.pl

1 komentarz do “SLA/MND Poradnik- Jak otrzymać orzeczenie do celów rentowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.