SLA/MND Poradnik- Orzeczenie dla celów pozarentowych

Określa się trzy stopnie niepełnosprawności:
Znaczny, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Umiarkowany, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Lekki, do którego zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Jak napisano powyżej, orzeczenie takie wydają Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. O adres właściwy dla Twojego powiatu pytaj w starostwie, mając na uwadze to, że nie w każdym powiecie znajduje się zespół ds. orzekania – może się okazać, że zostaniesz skierowany do sąsiedniego powiatu.

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności należy złożyć:

wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku,

inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności.

Jeśli osoba starająca się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, nie może uczestniczyć osobiście w posiedzeniu składu orzekającego z powodu stanu zdrowia, istnieje jest możliwość, aby posiedzenie zespołu odbyło się w miejscu pobytu danej osoby. Trzeba wtedy do wniosku załączyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że nie jest możliwe stawienie się chorego przed zespołem orzekającym oraz zaznaczenie tego w odpowiedniej rubryce wniosku.

Przy orzekaniu stopnia niepełnosprawności bierze się pod uwagę:

zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności,

ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza – przewodniczącego składu orzekającego, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby,

wiek, płeć, wykształcenie, zawód i posiadane kwalifikacje,

możliwość całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do wykonywania dotychczasowego lub innego zatrudnienia – poprzez leczenie,rehabilitację lub przekwalifikowanie zawodowe,

ograniczenia występujące w samodzielnej egzystencji i uczestnictwie w życiu społecznym,

możliwość poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej w samodzielnej egzystencji oraz w pełnieniu ról społecznych – poprzez leczenie, rehabilitację, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, środki techniczne, usługi opiekuńcze lub inne działania.

Posiadane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności otwiera drogę o ubieganie się o pomoc przewidzianą w obowiązujących przepisach dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Realizatorami tej pomocy są Powiatowe Centra Pomocy Społecznej oraz Gminne (Miejskie) Ośrodki Pomocy Społecznej.

Powyższy tekst jest fragmentem poradnika „Poradnik dla Chorych na SLA/MND”.
Pełną wersję poradnika można pobrać na stronie: www.mnd.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.