SLA/MND Poradnik- Jak uzyskać dofinansowanie?

Zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych można składać przez cały rok.

W praktyce jednak PCPR ustalają własne terminy – konieczne jest zatem zasięgnięcie informacji w konkretnym powiecie. Układ formularza również ustala indywidualnie PCPR, dlatego należy wniosek pobrać w „swoim” PCPR, a następnie złożyć go wraz z innymi dokumentami wymaganymi przez centrum.

Do wniosku dotyczącego likwidacji barier architektonicznych należy dołączyć szereg dokumentów.

1. kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,

2. kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób niepełnosprawnych mieszkających wspólnie z wnioskodawcą,

3. oświadczenie o o średnich miesięcznych dochodach (pomniejszonych o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób) w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego, obliczonych z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek,

4. aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu,

5. udokumentowaną podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (własność, umowa najmu),

6. zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,

7. kopię decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego w przypadku jego pobierana,

8. kopię decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej, jeśli takie występują

9. dokumenty potwierdzające finansowanie zadania z innych źródeł w przypadku, gdy takie występują

Do wniosku o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych należy załączyć:

1. kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,

2. oświadczenie osoby niepełnosprawnej o średnich miesięcznych dochodach (pomniejszonych o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób) w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego, obliczonych z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek,

3. aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu,

4. ofertę cenową dotyczącą zakupu urządzenia (wraz montażem),

5. dokumenty potwierdzające finansowanie zadania z innych źródeł w przypadku, gdy takie występują,

6. zgodę właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego, jeżeli taka zgoda jest wymagana.

Powyższy tekst jest fragmentem poradnika „Poradnik dla Chorych na SLA/MND”.
Pełną wersję poradnika można pobrać na stronie: www.mnd.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.