GHG z nawozu świńskiego i drobiowego

Przemysłowa produkcja trzody chlewnej i drobiu jest ważnym źródłem emisji GHG a przewiduje się, że w przyszłości będzie jeszcze ważniejszym. W fermach intensywnej hodowli świń zwierzęta są przeważnie trzymane na betonie z listewkami lub rowkami umożliwiającymi odpływ gnoju. Nawóz jest zwykle magazynowany w postaci gnojowicy (gnojowica to płynna mieszanina moczu i kału). Gnojowica przechowywana w gospodarstwie emituje metan a nawóz rozrzucany po polach emituje podtlenek azotu i powoduje zanieczyszczenie gruntu i wód azotem. Nawóz drobiowy z ferm przemysłowych emituje wysokie poziomy podtlenku azotu i amoniaku.

W roku 2006 Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (US EPA) opublikowała wyniki badań przeglądowych i prognozy na przyszłość globalnych rolniczych emisji metanu i podtlenku azotu. Raport zakłada, że „Można się spodziewać, że kluczowymi czynnikami wpływającymi na emisje zarówno metanu, jak i podtlenku azotu będą wzrost populacji zwierząt hodowlanych koniecznych do zaspokojenia przewidywanego światowego zapotrzebowania na produkty mleczarskie i mięsne oraz trend w kierunku większych, bardziej skomercjalizowanych przedsiębiorstw hodowlanych”. Raport przewiduje „transformację systemów hodowlanych z rozproszonych gospodarstw pastwiskowych w skomercjalizowaną produkcję na większą skalę. […] Takie transformacje zachodzą obecnie w całym świecie rozwijającym się i prawdopodobnie spowodują one zwiększenie emisji, szczególnie w Afryce i Ameryce Łacińskiej”. Transformacja produkcji trzody chlewnej w jednostki skomercjalizowane, zwłaszcza w Chinach i Brazylii zwiększy pogłowie zwierząt, a także upowszechni magazynowanie nawozu za pomocą systemów gnojowicowych, skutkiem czego „prawdopodobnie będzie się utrzymywać trend zwiększania emisji metanu”. Według FAO, na trzodę chlewną i drób obecnie przypada 77% wzrostu produkcji zwierzęcej w krajach rozwijających się.

Wykonane przez Komisję Europejską badania przeglądowe i analiza emisji z 15 państw członkowskich UE wykazują, że ilość systemów gnojowicowych w użyciu przy hodowli trzody chlewnej i bydła mlecznego wzrosła od roku 1990 o kilka punktów procentowych, co świadczy o intensyfikacji tej hodowli. Produkcja świń w Europie ma wysoki potencjał emisji metanu z nawozu zwierzęcego, gdyż 82% produkcji stosuje systemy nawozu płynnego (gnojowicy).

W hodowli drobiu EPA przewiduje, że „wzrost światowej produkcji drobiu, która, jak się szacuje, wykaże w ciągu przyszłej dekady najwyższe tempo wzrostu spośród wszystkich typów hodowli (przeszło 26%) […] w szczególności podniesie emisje podtlenku azotu ze względu na stosunkowo wysoką zawartość azotu w drobiowych odpadach i systemach tuczu”. Zwyżki emisji podtlenku azotu przewiduje się dla Chin, południowej i wschodniej Azji oraz Ameryki Południowej i Środkowej, a także Stanów Zjednoczonych.

Powyższy tekst pochodzi z publikacji „Globalne ostrzeżenie: zmiany klimatyczne a dobrostan zwierząt hodowlanych”
www.klubgaja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.