Konsensus w sprawie redukcji emisji hodowlanych

FAO i Międzyrządowy Panel w Sprawie Zmian Klimatycznych (IPCC) przewidują, że emisje GHG związane z hodowlą żywego inwentarza będą szybko wzrastać aż do połowy stulecia, o ile nie zostaną podjęte działania w celu ich ograniczenia. Tak jak w przypadku innych sektorów gospodarki, większość tych emisji będzie pochodzić z krajów rozwijających się, w miarę jak ich produkcja i konsumpcja będą się zbliżać do poziomów krajów wysoko rozwiniętych.

Oto głosy ekspertów na temat wpływu produkcji hodowlanej na zmiany klimatyczne i środowisko oraz potrzeby redukcji tego wpływu.

Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)

FAO przeprowadziła prawdopodobnie najbardziej szczegółowe z kiedykolwiek przeprowadzonych badań nad oddziaływaniem środowiskowym produkcji hodowlanej i stwierdziła, że kontynuowanie dotychczasowych praktyk jest nie do przyjęcia, oraz że:

 • „oddziaływanie środowiskowe w przeliczeniu na jednostkę produkcji zwierzęcej trzeba będzie obniżyć o połowę tylko po to, żeby nie wyrządzać większych szkód niż obecnie”
 • „sektor hodowlany wywiera tak głębokie i wielorakie oddziaływania, że powinien być jednym z wiodących obszarów zainteresowania polityki środowiskowej”
 • „sprawą o priorytetowym znaczeniu jest osiągnięcie tego, aby ceny i opłaty odzwierciedlały pełne koszty środowiskowe produkcji hodowlanej, włącznie ze wszystkimi kosztami zewnętrznymi”

Międzyrządowy Panel w Sprawie Zmian Klimatycznych (IPCC)

Raport IPCC (w sprawie środków zaradczych) Technical Summary of Working Group 3 z roku 2001 stwierdza:

 • „Odejście, tam gdzie to wykonalne, od mięsa w kierunku produkcji roślinnej na potrzeby żywienia człowieka mogłoby poprawić efektywność energetyczną i obniżyć emisje GHG (zwłaszcza N2O [podtlenku azotu] i CH4 [metanu] z sektora rolniczego)”.

Czwarty raport IPCC Assessment Mitigation (i nalizowany w listopadzie 2007 r.) konkluduje, w rozdziale 8 („Rolnictwo”):

 • „Większe zapotrzebowanie na żywność może skutkować podwyższeniem emisji CH4
  [metanu] i N2O [podtlenku azotu], jeśli wzrośnie liczebność żywego inwentarza i zużycie nawozów azotowych […] Dla zapobieżenia wzrostowi emisji pochodzących z rolnictwa po roku 2030 niezbędne będzie wprowadzenie nowych praktyk neutralizujących oddziaływania systemów hodowlanych i stosowania nawozów”.

Rząd Wielkiej Brytanii

Strona internetowa „Greener Eating” (Zieleńsze jedzenie) informuje konsumentów, że:

 • „Produkcja mięsa i produktów mleczarskich wywiera znacznie większy wpływ na zmiany klimatyczne i inne
  elementy środowiska niż większość zbóż, roślin strączkowych i uprawianych pod gołym niebem owoców
  i warzyw”.

Wśród naukowców badających zmiany klimatyczne i polityków panuje obecnie konsensus co do tego, że emisje należy zmniejszyć na tyle, aby globalny wzrost temperatury nie przekroczył 2ºC oraz że będzie to wymagać zmniejszenia globalnych emisji GHG do połowy stulecia o znacznie powyżej 50%; niektórzy eksperci brytyjscy uważają, że konieczne są redukcje aż o 90% do roku 2050, a o 70% do 2030. Obecnie ani Wielka Brytania, ani UE nie znajdują się w drodze do tego celu.

Powyższy tekst pochodzi z publikacji „Globalne ostrzeżenie: zmiany klimatyczne a dobrostan zwierząt hodowlanych”
www.klubgaja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.